تبلیغات
جورواجور - یادت هست؟

یادت هست؟

جمعه 12 آذر 1395 06:01 بعد از ظهر

نویسنده : دخى چپ دست
عکس و تصویر یَِاَِﺩَِﺕَِ ﻫَِﺴَِﺖَِ ﻣَِﺎَِﺩَِﺭَِ ...؟؟؟ َِ. َِ. َِﺍَِﺳَِﻢَِ ﻗَِﺎَِﺷَِﻖَِ ﺭَِﺍَِ ﮔَِﺬَِﺍَِﺷَِﺘَِﻰَِ ... َِﻗَِﻄَِﺎَِﺭَِ َِﻫَِﻮَِﺍَِﭘَِﻴَِﻤَِﺎَِ َِﻛَِﺸَِﺘَِﻰَِ ...

یَِاَِﺩَِﺕَِ ﻫَِﺴَِﺖَِ ﻣَِﺎَِﺩَِﺭَِ ...؟؟؟
َِ.
َِ.
َِﺍَِﺳَِﻢَِ ﻗَِﺎَِﺷَِﻖَِ ﺭَِﺍَِ ﮔَِﺬَِﺍَِﺷَِﺘَِﻰَِ ...
َِﻗَِﻄَِﺎَِﺭَِ
َِﻫَِﻮَِﺍَِﭘَِﻴَِﻤَِﺎَِ
َِﻛَِﺸَِﺘَِﻰَِ ...
َِ.
َِ.
َِﺗَِﺎَِ ﻳَِﻚَِ ﻟَِﻘَِﻤَِﻪَِ ﺑَِﻴَِﺸَِﺘَِﺮَِ ﻏَِﺬَِﺍَِ ﺑَِﺨَِﻮَِﺭَِﻡَِ ﺷَِﺪَِﻯَِ ...
َِﺧَِﻠَِﺒَِﺎَِﻥَِ
َِﻣَِﻠَِﻮَِﺍَِﻥَِ
َِﻟَِﻮَِﻛَِﻮَِﻣَِﻮَِﺗَِﻴَِﻮَِﺭَِﺍَِﻥَِ ...
َِ.
َِ.
َِﺑَِﻪَِ ﻣَِﻦَِ ﻣَِﻴَِﮕَِﻔَِﺘَِﻰَِ :َِ ﻋَِﺰَِﻳَِﺰَِﻡَِ، ﻏَِﺬَِﺍَِ ﺑَِﺨَِﻮَِﺭَِ ﺗَِﺎَِ ﺯَِﻭَِﺩَِ
َِﺑَِﺰَِﺭَِﮔَِﺸَِﻰَِ ...
َِﺁَِﻗَِﺎَِ ﺷَِﻴَِﺮَِﻩَِ ﺷَِﻰَِ ...
َِ.
َِ.
َِﺣَِﺎَِﻻَِ ﻣَِﻦَِ ﺑَِﺰَِﺭَِﮒَِ ﺷَِﺪَِﻩَِ ﺍَِﻡَِ، ﺗَِﻮَِ ﺑَِﺰَِﺭَِﮔَِﺘَِﺮَِ ...
َِﺣَِﺎَِﻻَِ ﻣَِﻦَِ ﻗَِﻮَِﻯَِ ﺷَِﺪَِﻩَِ ﺍَِﻡَِ، ﺍَِﻣَِﺎَِ ﺗَِﻮَِ ﺿَِﻌَِﻴَِﻒَِ ...
َِﻛَِﺎَِﺵَِ ﻣَِﻦَِ ﻫَِﻴَِﭽَِﻮَِﻗَِﺖَِ ﺑَِﺰَِﺭَِﮒَِ ﻧَِﻤَِﻴَِﺸَِﺪَِﻡَِ ﺗَِﺎَِ ﺗَِﻮَِ
َِﻫَِﻤَِﻮَِﻧَِﻄَِﻮَِﺭَِ ﺟَِﻮَِﺍَِﻥَِ ﺑَِﻤَِﺎَِﻧَِﻰَِ ...
َِﻛَِﺎَِﺵَِ ﻫَِﻴَِﭽَِﻮَِﻗَِﺖَِ ﻗَِﻮَِﻯَِ ﻧَِﻤَِﻴَِﺸَِﺪَِﻡَِ، ﻛَِﻪَِ ﺍَِﻻَِﻥَِ ﺿَِﻌَِﻒَِ
َِﺭَِﺍَِ ﺩَِﺭَِ ﺻَِﻮَِﺭَِﺕَِ ﺯَِﻳَِﺒَِﺎَِﺕَِ ﻧَِﺒَِﻴَِﻨَِﻢَِ ...
َِﺩَِﺳَِﺘَِﻬَِﺎَِﻳَِﺖَِ ﺭَِﺍَِ ﻧَِﻮَِﺍَِﺯَِﺵَِ ﻣَِﻴَِﻜَِﻨَِﻢَِ، ﺗَِﺎَِ ﺗَِﻤَِﺎَِﻡَِ ﺧَِﺎَِﻃَِﺮَِﺍَِﺕَِ
َِﺧَِﻮَِﺏَِ ﺯَِﻧَِﺪَِﮔَِﻴَِﻢَِ ﺭَِﺍَِ ﺑَِﯿَِﺎَِﺩَِ ﺍَِﻭَِﺭَِﻡَِ ...
َِﺳَِﻼَِﻣَِﺘَِﯽَِ ﻣَِﺎَِﺩَِﺭَِ
َِ ﮐَِﻪَِ ﺧَِﻤَِﯿَِﺪَِﻩَِ ﺗَِﺮَِﯾَِﻦَِ ﺍَِﯾَِﺴَِﺘَِﺎَِﺩَِﻩَِ
َِﺩَِﻧَِﯿَِﺎَِﺳَِﺖَِ ...
دیدگاهها : نِِِظر بشوت
آخرینویرایش: جمعه 12 آذر 1395 06:04 بعد از ظهر// setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);